» صفحه 10

هدف دوره :

هدف از اجرای این دوره ارتقاء سطح اطلاعات فنی و تخصصی افرادی است که در یکی از موارد مهندسی، طراحی، سفارشات، بهره برداری و بازرسی باطری های صنعتی درگیر هستند تا بتوانند با آگاهی و طلاعات بیشتری نسبت به سفارش و خرید مطلوب و همچنین محافظت از بانک باطری های خود اقدام کنند.

 

رئوس مطالب :

- طبقه بندی باطری های صنعتی، ساختار و عملکرد باطری های اسیدی، بازی و ... - پارامترهای مطرح در خصوص باطری های اسیدی و بازی (ظرفیت، عمر، مقاومت داخلی و ...) - معیار انتخاب و روشهای محاسبه باطریها برای کاربردهای صنعتی - معرفی روشهای استاندارد محاسبات باطری و نرم افزار محاسبات برای باطری های نیکل کادمیم صنعتی - روشهای شارژ باطری ها و عوامل موثر بر طول عمر و کیفیت باطری - نصب، راه اندازی و نگهداری باطری - اتاق باطری و محاسبات مربوط به آن - بخش عملی، کار با نرم افزار محاسبات

 

زمانهای تشکیل دوره: این دوره چهار روزه بوده و در هر سال طی چهار نوبت برگزار می شود.