• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» صفحه 11

هدف دوره :

این دوره به منظور آشنایی و اغزایش مهارت کاربران بخش برق الکتروفیلتر کارخانجات طراحی شده است. کارشناسان با شرکت در این دوره پس از گزراندن مباحث اموزشی ذکر شده با مبانی نظری، اصول کار و عوامل موثر بر عملکرد سیستم برق و کنترل فیلترهای الکترواستاتیک آشنا خواهند شد. همچنین پس از شناخت ویژگیها و ساختار الکتریکی فیلترهای الکترواستاتیک آمادگی مناسبی جهت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستمهای فوق پیدا خواهند کرد.

 

رئوس مطالب :

- آشنایی با اصول عملکرد فیلترهای الکترواستاتیک - معرفی تجهیزات برق و ابزار دقیق فیلترهای الکترواستاتیک - آشنایی با اصول عملکرد ترانس رکتیفایر فیلترهای الکترواستاتیک - آشنایی با اصول عملکرد سیستم کنترل فیلترهای الکترواستاتیک - آشنایی با اصول عملکرد مدارات الکتریکی تابلوهای کنترل فیلترهای الکترواستاتیک - بازدید از کارگاه و تجهیزات برق و کنترل فیلترهای الکترواستاتیک

 

زمانهای تشکیل دوره: این دوره دو روزه است که در هر سال طی سه نوبت برگزار می شود.