• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 11

هدف دوره :

این دوره به منظور آشنایی و افزایش مهارت کاربران سیستمهای غبارگیر در کارخانجات سیمان طراحی شده است. کارشناسان شرکت کننده در این دوره پس از گذراندن عناوین دوره فوق با مبانی نظری، اصول کار و عوامل موثر بر عملکرد سه تجهیز عمده به کار گرفته شده در کارخانجات سیمان یعنی الکتروفیلترها، فیلترهای کیسه ای و برج های خنک کن و نقاط ضعف و قوت آنها آشنا خواهد شد. همچنین پس از شناخت ویژگیهای سازه ای و ساختار مکانیکی و الکتریکی سیستمهای غبارگیر و برج خنک کن برای درک عمیق تر مفاهیم مورد نیاز نگهداری و تعمیرات سیستمهای موضوع آموزش آمادگی مناسبی خواهد یافت.

 

رئوس مطالب :

- مبانی نظری و عوامل موثر بر عملکرد فیلترهای الکترواستاتیک - صفحات جذب و سیستم ضربه زنی آنها - الکترودهای منفی و سیستم ضربه زنی آنها - تئوری توزیع گاز و تاثیر آن روی راندمان فیلترهای الکترواستاتیک - بازساری، بهسازی و نگهداری فیلترهای الکترواستاتیک - تجهیزات الکتریکی فیلترهای الکترواستاتیک - سیستمهای کنترل اتوماتیک در فیلترهای الکترواستاتیک - مبانی نظری و عملکرد برج خنک کن و روش نگهداری آن - مبانی نظری و عملکرد فیلترهای کیسه ای و روش نگهداری آن - بازدید از تجهیزات الکتریکی و کنترل الکتروفیلترها

 

زمانهای تشکیل دوره: این دوره سه روزه بوده و در هر سال طی د و نوبت برگزار می شود.