• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 12

هدف دوره :

هدف از اجرای این دوره ارتقای سطح دانش فنی افراد در رابطه با اصول و مبانی علم فشار قوی و بهره برداری از مجموعه های فشار قوی ساخت مرکز مهندسی فشار قوی می باشد. انتظار می رود با شرکت در این دوره افراد شرکت کننده با اصول مدارات فشار قوی، برخی استانداردهای با اهمیت و کالیبراسیون تجهیزات فشار قوی آشنایی پیدا کرده باشند.

 

رئوس مطالب :

- مبانی تست های فشارقوی و انتخاب تجهیزات و آزمایشگاه - تجهیزات تولید فشار قوی DC - ابزارهای اجرایی تست های فشارقوی - مدار تست فشار قوی AC - تجهیزات تولید ولتاژ فشارقوی ایمپالس - بازدید از آزمایشگاه فشارقوی و واخدهای مهندسی و ساخت مرکز مهندسی فشارقوی

 

زمانهای تشکیل دوره: این دوره دو روزه بوده و در هر سال طی سه نوبت برگزار می شود.