• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 13

هدف دوره :

هدف از اجرای این دوره ارتقاء سطح اطلاعات فنی و تخصصی افرادی است که در یکی از موارد مهندسی، طراحی، سفارشات، بهره برداری و بازرسی باتری های صنعتی درگیر هستند تا بتوانند با آگاهی و طلاعات بیشتری نسبت به سفارش و خرید مطلوب و همچنین محافظت از بانک باتری های خود اقدام کنند.

 

رئوس مطالب :

- طبقه بندی باتری های صنعتی، ساختار و عملکرد باتری های اسیدی، بازی و ... - پارامترهای مطرح در خصوص باتری های اسیدی و بازی (ظرفیت، عمر، مقاومت داخلی و ...) - معیار انتخاب و روشهای محاسبه باتریها برای کاربردهای صنعتی - معرفی روشهای استاندارد محاسبات باتری و نرم افزار محاسبات برای باتری های نیکل کادمیم صنعتی - روشهای شارژ باتری ها و عوامل موثر بر طول عمر و کیفیت باتری - نصب، راه اندازی و نگهداری باتری - اتاق باتری و محاسبات مربوط به آن - بخش عملی، کار با نرم افزار محاسبات

 

زمانهای تشکیل دوره: این دوره چهار روزه بوده و در هر سال طی چهار نوبت برگزار می شود.