• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 7

هدف دوره :

این دوره به منظور آشنایی مدیران و کارشناسان با الزامات و نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد EN16001 و ISO50001 و همچنین آشنایی مختصر با مبانی فنی مدیریت انرژی در مصرف کننده های انرژی صنعتی طراحی گردیده است.

 

رئوس مطالب :

- آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد EN16001 - آشنایی به صورت اختصار با مبانی فنی مدیریت انرژی در فن ها - آشنایی به صورت اختصار با مبانی فنی مدیریت انرژی در پمپ ها - آشنایی به صورت اختصار با مبانی فنی مدیریت انرژی در کمپروسورها - آشنایی به صورت اختصار با مبانی فنی مدیریت انرژی در روشنایی - آشنایی به صورت اختصار با مبانی فنی مدیریت انرژی در کوره و بویلرها - آشنایی به صورت اختصار با مبانی فنی مدیریت انرژی در ساختمان های اداری

 

زمانهای تشکیل دوره: این دوره در طی دو روز برگزار می شود.