• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » » فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر)

فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر)

دستگاهي است كه با ايجاد يك ميدان الكتريكي، ذرات موجود در گاز را از آن جدا مي سازد. مزيت برتر اين فيلتر نسبت به بقيه فيلترها اينست كه افت فشار كمتري در مسير جريان هوا ايجاد مي كند همچنين براي جدا سازي ذرات كمتر از يك ميكرون كه فيلترهاي ديگر بازده جدا سازي پاييني دارند استفاده از اين فيلتر مناسب مي باشد.

اين دستگاه طي دو مرحله عمليات جدا سازي ذرات را انجام مي دهد. در مرحله اول ذرات معلق در هوا پس از عبور از كروناي تخليه كه ناحيه كوچكي در فيلتر است باردار مي شوند. در مرحله دوم اين ذرات كه به بار اشباع خود رسيده اند توسط يك ميدان الكتريكي قوي از جريان هوا جدا گرديده و به سوي يك الكترود كه جهت خنثي سازي بار اين ذرات به كار مي رود حركت كرده و در آنجا با از دست دادن بار خود بر روي يك بستر مناسب ته نشين مي شوند.

 

فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر) فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر)

"سیمان تهران"


فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر) فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر)

"سیمان قشم"


فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر) فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر)

"سیمان آباده"


فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر) فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر) فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر)

"سیمان شهرکرد"


فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر) فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر) فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر) فيلترهاي الكترواستاتيك (الكتروفيلتر)

"سیمان داراب"