• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » » نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام

نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام

    نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام   

نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام

"پارس جنوبي فازهاي 9 و 10 دریا  


                              "پارس جنوبي فازهاي 6 - 7 - 8 دريا "


نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدامنمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام

"نيروگاه سنگ توده تاجیکستان "


نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام

"پتروشيمي بندر امام - پارس جنوبي فازهاي 9 و 10 خشكي - مجتمع پتروشيمي پارس"


نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام نمونه پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام

"نيروگاه تانا کنیا "