• صفحه نخست
 • :
 • پست الكترونيک
 • :
 • سایت مپ
 • :
 • RSS
 • :
 • تغيير زبان
» » » مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse

مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse

مجموعه آزمايشگاهي فشارقوي مدولار، به منظور استفاده در آموزش دانشجويان مهندسي برق، تجهيزات آزمايشگاهي كنترل كيفيت و تحقيقاتي كارخانجات صنايع فشارقوي، توسط جهاد دانشگاهي علم و صنعت طراحي و ساخته شده است و از سوي مركز مهندسي فشارقوي عرضه مي‌گردد. استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي فشارقوي نه تنها براي تحقيقات پايه در زمينه ولتاژهاي زياد در دانشگاه‌ها، بلكه براي انجام پژوهشهاي كاربردي در صنعت و مراكز تحقيقاتي بعنوان يك مجموعه مفيد امري پذيرفته شده است. اجزاء متشكله اين مجموعه براحتي قابل حمل مي‌باشند. با توجه به مدولار بودن مجموعه بخشهاي مختلف آن بوسيله پايه و جعبه تقسيمهاي فلزي معلق در قالب يك مجموعه به يكديگر نصب و محكم مي‌شوند. با تجهيزات اين مجموعه، تركيبهاي مداري زير را مي‌توان با روشهاي ساده ايجاد كرد. اهم كاربردهاي مجموعه‌هاي آزمايشگاهي فشارقوي در مراكز آموزشي، پژوهشي و صنعتي مي‌باشد. اين مجموعه از تعدادي المانهاي سبك و قابل حمل تشكيل شده و قابليت انجام تست هاي AC, DC, Impulse را دارد. به عنوان نمونه مجموعه فشار قوي DC از يك ترانسفورماتور AC و ديود تشكيل شده كه يك خازن فشار قوي را شارژ مي نمايد و در نتيجه امكان تست هاي فشار قوي DC كابل ها و خازن هاي فشار قوي فراهم مي شود

 

مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse
مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse

مدار AC يك طبقه با مقسم خازني و مدار يك طبقه AC با مقسم اهمي

مشخصات فني:

 • ولتاژ نامي: up 100 kV rms
 • قدرت نامي: up 5 kVA
 • جريان نامي: up 50 mA
 • فركانس: up 50 Hz
 • درصد ولتاژ اتصال كوتاه ≈ 4
 • Duty: continuous
مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse

مدار AC دو طبقه

مشخصات فني:

 • ولتاژ نامي: up 200 kV
 • قدرت نامي: up 5 kVA
 • جريان نامي: up 25 mA
 • فركانس: up 50 Hz
 • درصد ولتاژ اتصال كوتاه ≈ 10
مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse

مدار AC سه طبقه

مشخصات فني:

 • ولتاژ نامي: up 300 kV
 • قدرت نامي: up 5 kVA
 • جريان نامي: up 16 mA
 • فركانس: up 50 Hz
 • درصد ولتاژ اتصال كوتاه ≈ 14
مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse

مدار DC يك طبقه

مشخصات فني:

 • ولتاژ نامي: up 140 kV
 • جريان نامي: up 13 mA
 • فركانس: up 50 Hz
مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse
مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse

مدار DC دو طبقه

مشخصات فني:

 • ولتاژ نامي: up 280 kV
 • جريان نامي: up 10 mA
 • فركانس: up 50 Hz

مدار DC سه طبقه 

مشخصات فني:

 • ولتاژ نامي: up 400 kV
 • جريان نامي: up 7.5 mA
 • فركانس: up 50 Hz
مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse

مدار ضربه يك طبقه

مشخصات فني:

 • ولتاژ نامي: up 140 kV
 • حداكثر انرژي ذخيره شده با خازن Cs: 100 J
 • Cs = 10 nF
 • voltage efficiency Cs = 10
 • approx 90%
مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse

مدار ضربه دو طبقه

مشخصات فني:

 • ولتاژ نامي : up 280 kV
 • حداكثر انرژي ذخيره شده با خازن Cs: 200 J
 • Cs = 100 nF
 • voltage efficiency Cs = 10
 • approx 90%
مجموعه هاي فشارقوي مدولار - AC , DC , Impulse

مدار ضربه سه طبقه

مشخصات فني:

 • ولتاژ نامي : up 420 kV
 • حداكثر انرژي ذخيره شده با خازن Cs: 290 J
 • Cs = 100 nF
 • voltage efficiency Cs = 10
 • approx 90%