• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » » معرفي مركز مهندسي و ساخت دكل هاي حفاري

مرکز مهندسی و ساخت دكلهاي حفاري يكي از مراكز پنجگانه جهاد دانشگاهي علم وصنعت مي‌باشد كه درزمينه طراحي، مهندسي و ساخت دكلهاي حفاري خشكي، طراحي و ساخت سيستم برق و كنترل دكلهاي حفاري و همينطور انجام پروژه هاي كليد در دست و بسته‌اي فعاليت دارد.

شركت‌هاي فعال در حوزه نفت مانند شركت ملي حفاري از جمله مشتريان محصولات اين مركز مي‌باشند.

در حال حاضر طراحي و ساخت سه دستگاه دكل حفاري خشكي با قدرت 2000HP در دستور كار اين مركز قراردارد.

 

برخي از پروژه هاي انجام شده و يا در دست انجام مركز به شرح ذيل مي باشد:

- ساخت 5 دستگاه سيستم برق و كنترل دكل هاي حفاري خشكي (SCR & MCC System)
- ساخت 3 دستگاه دكل حفاري خشكي با قدرت 2000HP