• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 9

 

به نام خدا

با عنايت به اخذ اعتبارنامه ISO17025 براي برخي آزمون‌هاي آزمايشگاه‌هاي مركز فشارقوي در سنوات گذشته و همچنين ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمون‌هاي جديد، درخواست رسمي افزايش دامنه آزمون‌هاي آزمايشگاه‌هاي يادشده از 6 آزمون به 8 آزمون تحت اعتبار استاندارد به مركز ملي تاييد صلاحيت موسسه استاندارد ايران(NACI) ارائه گرديد.

پيروي اين درخواست و برگزاري جلسات مشترك، آقاي دكتر خاكي فيروز رييس محترم مركز ملي تاييد صلاحيت به همراه هيأتي از مديران آن مركز در تاريخ 29 شهريور ماه از آزمايشگاه فشارقوي و سينتتيك واقع در مجتمع تحقيقاتي شهداي جهاد دانشگاهي بازديد به عمل آوردند.

در اين بازديد پس از ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي انجام شده توسط مديران جهاد دانشگاهي، آقاي دكتر خاكي فيروز ضمن تقدير از دستاوردها و ارزشمند دانستن مجموعه فعاليت هاي انجام شده، تاكيد نمودند كه كار ارزيابي و اعتباردهي براي افزايش دامنه آزمون‌ها را به سرعت در دستور كار قرار خواهند داد. همچنين افزودند براي اخذ تاييديه اعتبار بين‌المللي ISO17025 از يكي از مراجع عضو ILAC مساعدت‌ خواهند نمود.

در صورت تحقق اين امر، آزمايشگاه فشارقوي جهاد دانشگاهي به عنوان يك آزمايشگاه آزمون بين‌المللي در عرصه فشارقوي شناخته خواهد شد.

 

آزمون‌هاي آزمايشگاه‌هاي مركز فشارقوي